Городоцька сільська рада
Рівненського району Рівненської області

Оголошення

 

  

31.05.2021

 ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

діяльності в результаті експлуатації локальних очисних споруд для очистки господарсько-побутових стічних вод ДУ «Рівненська академія патрульної поліції», розташованих на території навчального закладу по вул. Барона Штейнгеля, 90, у с. Городок, Рівненського району, Рівненської обл. 

Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення. Нове будівництво локальних очисних споруд для очистки господарсько-побутових стічних вод продуктивністю 100 м3/добу із подальшим відведенням у меліоративний канал в межах територіїДержавної установи «Рівненська академія патрульної поліції».

Проектовані об’єкти відносяться до класу наслідків (відповідальності) СС2.

Планована діяльність відноситься до об’єктів з підвищеною екологічною небезпекою. Згідно з Висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/28040 від 18.12.2019 р. встановлена санітарно-захисна зона (СЗЗ) для проектованих локальних очисних споруд складає 15 м. В межі встановленої СЗЗ житлові та громадські будівлі не потрапляють.

Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій. При експлуатації проектованих об’єктів можливі незначні зміни стану повітря під час викидів забруднюючих речовин із заглибленого резервуару установки «УМКА-БІО». Господарсько-побутові стічні води, що проходять необхідну очистку, скидаються до меліоративного каналу. Планована діяльність чинить вплив на ґрунт в межах нормативних вимог під час будівельно-монтажних робіт, при експлуатації споруд вплив відсутній за умови дотримання всіх природоохоронних заходів, організованого поводження із технологічними осадами. Стабілізований осад в міру накопичення підлягає вивезенню за допомогою асенізаційної машини в місця, відведені органами місцевого самоврядування та погоджені санітарно-епідеміологічною станцією та управлінням екології і природних ресурсів. Вплив на рослинний світ, ареали поширення фауни виключається. Зрізування рослинності не передбачається.

Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення, заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів. Відповідно до ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування» ризик діяльності є прийнятним.

Планована діяльність передбачає утворення наступних відходів: технологічний осад об’ємами 0,75 м3/добу; тверді побутові відходи 0,01 м3/добу.

Перелік залишкових впливів. Основними залишковими впливами планованої діяльності буде скид достатньо очищених господарсько-побутових стічних вод у меліоративний канал, які за своїм складом відповідають допустимим концентраціям шкідливих речовин у стічних водах, що скидаються до рибогосподарських водойм. Експлуатація проектованих об’єктів сприятиме утворенню твердих побутових і виробничих відходів.

Вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення. Інформування населення про плановану діяльність шляхом розповсюдження Заяви про наміри на офіційному веб-сайті Городоцької сільської ради від 28 квітня 2021 року. Скарг щодо планованої діяльності із сторони громадськості не надходило.

Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планованої діяльності. Керівництво ДУ «Рівненська академія патрульної поліції» зобов’язується здійснювати проектні рішення згідно з вимогами діючого законодавства щодо охорони навколишнього середовища і екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації локальних очисних споруд. Реалізовувати рішення щодо експлуатації локальних очисних споруд  відповідно до вимог, які наведені у матеріалах проекту, допускати до експлуатації проектованих об’єктів працівників, які мають відповідний фаховий рівень та допуск.

 

 

18.05.2021 

Заява про наміри  

Інвестор (замовник): Державна установа "Рівненська академія патрульної поліції" 

Місце розташування майданчика будівництва: Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, на вул. Барона Штейнгеля, 90 

Характеристика діяльності (об’єкта):  Реконструкція каналізації на території Державної установи «Рівненська академія патрульної поліції»  на вул. Барона Штейнгеля, 90 в с. Городок Рівненського району Рівненської області. 

 Масштаб впливу об’єкта локальний для планованої діяльності, транскордонний вплив відсутній. Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» проектовані об’єкти не підлягають процедурі оцінювання впливу на довкілля (ОВД) (Постанова КМУ від 13.12.2017р. За №1010). 

Технічні і технологічні дані: Передбачається реконструкція каналізаційних мереж. 

Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: передбачається заміна існуючої каналізаційної мережі на очисні споруди, що виключає можливість забруднення ґрунту, та відповідно підземного водного горизонту. 

Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації: 

земельних: в межах існуючої земельної ділянки; 

сировинних:визначається проектом; 

енергетичних: визначається проектом; 

водних: визначається проектом; 

трудових: визначається проектом. 

Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації): доставка та вивезення матеріалів здійснюватиметься спеціалізованим автотранспортом. 

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: 

У проекті будуть враховані екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівельні й територіальні обмеження згідно з чинними нормативними документами. 

Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: не потребує 

Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві та експлуатації) на навколишнє середовище: 

клімат і мікроклімат – не впливає; 

повітряне середовище - при експлуатації – відсутній; в процесі будівництва - викиди під час роботи двигунів машин та механізмів, викиди від зварювальних постів. 

водне середовище – не передбачається внаслідок підключення реконструйованої системи каналізації до проектованих локальних очисних споруд, після очищення та знезараження з концентраціями забруднюючих компонентів в межах встановлених нормативів граничнодопустимого скиду скидаються до водного об’єкту; 

ґрунт – шкідливих впливів за умови штатної ситуації не передбачається; 

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти:не впливає, заповідні об’єкти в зоні розташування очисних споруд відсутні, трансформація деревовидної рослинності та шляхів міграції тварин не передбачається; 

навколишнє соціальне середовище (населення): позитивний, полягає у створенні безпечних умов проживання населення, за рахунок відведення стічних вод на очисні споруди. 

навколишнє техногенне середовище – на житлово-цивільні, промислові об’єкти та інші об’єкти техногенного середовища планова діяльність не впливає. 

Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження, чи безпечного захоронення: в процесі будівництва – будівельні відходи, в процесі експлуатації – відсутні. 

Обсяг виконання ОВНС – у відповідності до вимог ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування». 

Участь громадськості: інформування населення про плановану діяльність шляхом розповсюдження Заяви про наміри та Заяви про екологічні наслідки. З проектними матеріалами можна ознайомитися за адресою: ДУ "Рівненська академія патрульної поліції" 35331, Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, на вул. Барона Штейнгеля, 90. Для подачі пропозицій щодо планованої діяльності звертатися протягом 30 днів з моменту публікації Заяви про наміри до ДУ "Рівненська академія патрульної поліції" 35331, Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, на вул. Барона Штейнгеля, 90.

 

 

28.04.2021 

Заява про наміри 

 1.     Інвестор (замовник): Державна установа «Рівненська академія патрульної поліції»

 2.     Місце розташування майданчика будівництва: Рівненська область, Рівненський район, село Городок, вулиця Барона Штейнгеля, 90

 3.     Характеристика діяльності (об’єкта): Нове будівництво локальних очисних споруд з очистки господарсько-побутових стічних вод Державної установи «Рівненська академія патрульної поліції» із застосуванням ефективної очистки господарсько-побутових стічних вод з видаленням біогенних елементів та знезараженням. Добова продуктивність проектованих споруд складатиме не менше 100 м3/добу.

Проектовані споруди згідно додатку Е ДБН А 2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування» відносяться до об’єктів та видів діяльності, що становлять підвищену екологічну небезпеку, та ідентифікуються як об’єкти із класом наслідків (відповідальності) СС2. Масштаб впливу об’єктів локальний, для планованої діяльності транскордонний вплив відсутній. Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» проектовані об’єкти не підлягають процедурі оцінювання впливу на довкілля (ОВД).

 1. 4.    Технічні і технологічні дані: Передбачається будівництво локальних очисних споруд закритого типу на базі установки «УМКА-БІО», що виготовляється згідно ТУ У 42.2-38674771-002:2015 та Патенту на винахід №116322 «Спосіб очищення стічних вод та пристрій для його реалізації», які реалізують повний цикл аеробної біологічної очистки стічних вод, що гарантує склад стічних вод від Державної установи «Рівненська академія патрульної поліції», які можуть скидатись до водного об’єкту відповідно до проекту ГДС та нормативних документів щодо якості поверхневих вод.

 2. 5.    Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: передбачається застосування сучасних апаратів та технологій в процесах очищення забруднених стічних вод, найкращих доступних сучасних технологій нейтралізації забруднюючих речовин у стоках (сірководень, аміак, фосфор та ін.), обмеження зони впливу об’єкта на навколишнє природне середовище.

 3. 6.    Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

 • земельних: в межах існуючої земельної ділянки;

 • сировинних:визначається проектом;

 • енергетичних: визначається проектом;

 • водних: визначається проектом;

 • трудових: визначається проектом.

 1. 7.    Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації): доставка та вивезення матеріалів здійснюватиметься спеціалізованим автотранспортом.

 2. 8.    Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами:

Екологічні обмеження:

-    обмеження обсягів і концентрації викидів забруднюючих речовин у приземному шарі повітря в межах населеного пункту;

-    обмеження обсягів і концентрацій забруднюючих речовин у зворотних водах в межах встановлених нормативів;

Санітарно-епідеміологічні обмеження:

-       обмеження гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в повітрі с.Городок, Рівненський р-ну, Рівненська обл. на межі санітарно-захисної зони проектованих локальних очисних споруд;

-       обмеження гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у воді водотоку водного об’єкту відповідно до норм гранично допустимого скиду;

-    обмеження рівня шуму при роботі технологічного обладнання на межі санітарно-захисної зони проектованих каналізаційних споруд;

-    обмеження мінімальних відстаней від запроектованих об’єктів до житлової забудови. 

Містобудівні обмеження:

-    обмеження мінімальних розмірів нормативної санітарно-захисної зони для проектованих локальних очисних споруд;

-    обмеження щільності і зонування забудови;

-    обмеження протипожежних розривів.

 1. 9.    Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: не потребує

 2. 10.  Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві та експлуатації) на навколишнє середовище:

 • клімат і мікроклімат – не впливає;

 • повітряне середовище – максимальні очікувані рівні забруднення атмосферного повітря на межі СЗЗ в межах встановлених ГДК населених пунктів з урахуванням фонових концентрацій основних забруднюючих речовин;

 • водне середовище – господарсько-побутові стічні води від Державної установи "Рівненська академія патрульної поліції" відводяться зовнішніми мережами на проектовані локальні очисні споруди, після очищення та знезараження з концентраціями забруднюючих компонентів в межах встановлених нормативів граничнодопустимого скиду скидаються до водного об’єкту;

 • ґрунт – шкідливих впливів за умови штатної ситуації не передбачається;

 • рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти:не впливає, заповідні об’єкти в зоні розташування очисних споруд відсутні, трансформація деревовидної рослинності та шляхів міграції тварин не передбачається;

 • навколишнє соціальне середовище (населення): за рахунок застосування сучасних технологій з очищення стічних вод вплив на повітряне середовище в зоні розташування споруд в межах встановлених ГДК для населених пунктів. Рівень звукового тиску на межі встановленої СЗЗ відповідає нормам ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму». На підприємстві відсутні джерела ультразвуку, електромагнітного та іонізуючого випромінювання.

 • навколишнє техногенне середовище – на житлово-цивільні, промислові об’єкти та інші об’єкти техногенного середовища планова діяльність не впливає.

 1. 11.  Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження, чи безпечного захоронення: надлишковий активний мул з вторинних відстійників проходять аеробну стабілізацію в аеробних стабілізаторах з подальшим вивозом на утилізацію в місця відведені органами місцевого самоврядування, та погоджені санітарно-епідеміологічною станцією та управлінням екології та природних

 2. 12.  Обсяг виконання ОВНС – у відповідності до вимог ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування».

 3. 13.  Участь громадськості: інформування населення про плановану діяльність шляхом розповсюдження Заяви про наміри та Заяви про екологічні наслідки. З проектними матеріалами можна ознайомитися за адресою: Державна установа «Рівненська академія патрульної поліції» 35331, Рівненська область, Рівненський район, село Городок, вулиця Барона Штейнгеля, 90. Для подачі пропозицій щодо планованої діяльності звертатися протягом 30 днів з моменту публікації Заяви про наміри до Державної установи «Рівненська академія патрульної поліції» 35331, Рівненська область, Рівненський район, село Городок, вулиця Барона Штейнгеля, 90.

 

25.01.2021

ЗАЯВА 

про екологічні наслідки діяльності об’єкта 

Робочий проект «Будівництво дошкільного навчального закладу на 140 місць по вул. Б. Хмельницького, 3а в с. Городок Рівненського району Рівненської області» виконаний в 2020 році. 

Мета будівництва – збільшення місць в дошкільних навчальних закладах. 

Земельна ділянка загальною площею 1,1432 га (кадастровий номер 5624683300:06:019:0660), на якій розміщений об’єкт проектування, знаходиться в центральній частині с. Городок по  вул.  Б. Хмельницького, 3а і межує: з північної, західної і східної сторін – вільні від забудови земельні ділянки (землі запасу сільської ради); з південної сторони – вул. Б. Хмельницького. 

Основні техніко-економічні показники по генплану: 

-        площа забудови – 2 130,4 м2; 

-        площа мощення – 3 473,7 м2; 

-        площа озеленення – 5 827,9 м2; 

-        відсоток забудови – 18,64 %; 

-        відсоток озеленення 50,97 %; 

-        відсоток мощення – 30,39 %. 

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 140 дітей (8 груп), являє собою двоповерхову будівлю з підвальним поверхом складної форми в плані, що становить собою блочну структуру. Складається з блоку медичних приміщень, харчоблоку, пральні, службово-побутових приміщень, залів для музичних і фізкультурних занять та дитячих групових осередків. 

 На ділянці дошкільного навчального закладу передбачені такі функціональні зони: зона групових майданчиків, фізкультурно-спортивна, зона відпочинку, господарська зона. Зони розмежовуються живою огорожею - висадка спіреї японської «Goldflame». 

У зоні групових майданчиків передбачено: майданчики для дітей дошкільного віку від трьох до шести років; тіньові навіси площею 45,9 м2 кожен, що відповідають кількості групових майданчиків. Спортивно - ігрова зона ДНЗ включає фізкультурний майданчик для дошкільних груп, на якому передбачено: місце для гімнастичних снарядів, бігова доріжка, яма для стрибків, місце для рухливих ігор та загальнорозвиваючих вправ. 

В господарській зоні розміщені усі будівлі та споруди, що забезпечують функціонування дошкільного навчального закладу: блочно-модульна котельня; місце для сміттєзбірників; навіс тимчасового зберігання палива; місце тимчасового зберігання золи; протипожежний щит і ящик з піском. 

Для забезпечення теплопостачання ДНЗ планується будівництво транспортабельної котельні з влаштуванням двох твердопаливних котлів «HARDY-300»  загальною тепловою  потужністю 0,6 МВт. 

За межею землекористування об’єкту передбачено тимчасову стоянку для автомобілів відвідувачів на  10 машиномісць. 

Водопостачання об’єкту передбачається від існуючої сільської мережі, яка розташована в центральній частині с. Городок і знаходиться на балансі сільської ради. Для зовнішнього пожежогасіння передбачається влаштування пожежного гідранта на водопровідній мережі. Гаряча вода готується в електроводопідігрівачах V=80 л. Розрахункові витрати води згідно робочого проекту становлять  5300 м3/рік. 

Стічні води відводяться запроектованою самопливною каналізаційною мережею Д=100-150 мм в запроектовані локальні очисні споруди «КУБО-20». Очищені і знезаражені стічні води з установки «КУБО-20» вивозяться на існуючий колектор м. Рівне. 

Розрахунок  забруднення  атмосфери  проведений  за  допомогою  ПК «ЕОЛ 2000[h]»  з  урахуванням  значень   фонових   концентрацій. На основі проведеного розрахунку розсіювання одержані максимальні концентрації забруднюючих речовин, які не перевищують допустимих норм в межах розрахункового прямокутника  і становлять: діоксиду азоту – 0,4212 ГДК; групи сумації №31 (NO2+SO2) – 0,4232 ГДК. 

Ступінь екологічного ризику планованої діяльності та впливу на умови життєдіяльності людини та природне середовище оцінюється як мінімальний при умові виконання всіх вимог, передбачених проектом в частині комплектації обладнанням, виконання робіт та експлуатації об’єкту. 

Ресурсозберігаючі, захисні, відновлювальні, компенсаційні та охоронні заходи, розроблені в проекті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розташування об’єкту, знизити до мінімуму вплив негативних факторів, що діють на повітряний простір. 

За умови відсутності наднормативної кількості викидів  забруднюючих речовин, можливих серйозних аварійних ситуацій, ступінь екологічного ризику об’єкта визначається як прийнятний.

 

18.01.2021

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 

1. Інвестор (замовник): Городоцька сільська рада

Поштова адреса:  35331 Рівненська обл. Рівненський р-н, с. Городок, вул. Шкільна, 4; тел. (0362) 201473

2. Місце розташування майданчиків (трас)   будівництва  (варіанти):

об’єкт знаходиться по вул. Б. Хмельницького, 3-а в с. Городок Рівненського району, Рівненської області

3. Характеристика діяльності (об'єкта): будівництво дошкільного навчального закладу на 140 місць (в т.ч. будівництво транспортабельної котельні з встановленням 2-х твердопаливних котлів «HARDY-300» загальною потужністю 0,6 МВт, що працюють на відходах деревини).

Транскордонного впливу немає.

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: будівництво ДНЗ пов’язане з необхідністю збільшення місць в дошкільних навчальних закладах

5.  Розрахункова потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

-  земельних: 1,1432 га (кадастровий номер 5624683300:06:019:0660);

- енергетичних (паливо, тепло):

 а)  витрати палива: відходи деревини – 266,4 т/рік;

б)витрати тепла – 639,6Гкал/рік;

в) витрати електроенергії – 302 МВт·год/рік;

-  водних: 5300 м3/рік;

- трудових: 35 працівників

6. Транспортнезабезпечення (при будівництві і експлуатації): транспорт   підрядника при будівництві, при експлуатації - транспорт замовника.

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: забезпечення нормативної концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі; забезпечення безпечного поводження з відходами;  забезпечення нормативних показників очищених стічних вод.

Розглядається в одному варіанті.

 1. Необхідна еколого - інженерна  підготовка і  захист території  за варіантами: не потрібна.
 2. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і  експлуатації) на навколишнє природне середовище:

 - вплив на клімат і мікроклімат внаслідок експлуатації об’єкту відсутній;

 - вплив  на повітряне  середовище: при   експлуатації  присутні  викиди   забруднюючих  речовин в атмосферу  від  котельні і стоянки  автотранспорту; 

- вплив на ґрунти: можливе забруднення твердими  побутовими  відходами  (ТПВ)  та будівельними відходами,  що утворюються під   час   будівництва;   очищеними стічними водами під час ґрунтової фільтрації

- вплив на геологічне середовище відсутній;

 -  вплив на водне середовище – господарсько-побутові стічні води

 -  вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні викиди - відсутній.

Вплив на  навколишнє соціальне середовище  (населення) – позитивний.  

Вплив на навколишнє техногенне середовище - відсутній.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення тверді побутові відходи тимчасово зберігаються в закритих контейнерах на території з подальшим вивозом на санкціоноване сміттєзвалище;  виробничі відходи (зола при спалюванні відходів деревини та грубі відходи і зневоднений осад з очисних споруд) тимчасово зберігаються в закритих  контейнерах з подальшим вивозом  на  санкціоноване сміттєзвалище

11. Обсяг виконання ОВНС: у відповідності з ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд».

12. Участь громадськості: розповсюдження «Заяви про наміри» і   «Заяви про екологічні наслідки» через засоби масової інформації. Доступ громадськості до матеріалів проекту ОВНС, врахування заяв та  звернень громадських організацій та об’єднань, окремих громадян.

Ознайомитись з матеріалами, надати запитання та пропозиції можна за адресою замовника.